AALESUND PROTECTIVE WEAR

NORMER / BRUKERVEILEDNING 130 ISO 11612 ISO11612: 2015 FLAMMEHEMMENDE Plagg som er sertifisert i henhold til ISO 11612 skal beskytte bruker mot flamme, eller annen kontakt med varme. Standarden spesifiserer følgende krav: A Begrenset flammespredning. Etter at flammekilden er fjernet skal etterflamme og etterglødningstid være mindre enn 2 sekunder. I tillegg aksepteres ikke brennende eller smeltet fragmentering. A1 er overflateantenningsmetoden, A2 er kantantenningsmetoden. B Beskyttelse mot overføringsvarme. Testen gjennomføres ved å måle tiden det tar å øke temperaturen med 24°C på baksiden av stoffet som utsettes for varme. Et testresultat på minimum 4 sekunder gir beskyttelsesgrad B1. Høyeste beskyttelsesgrad er B3 C Beskyttelse mot strålevarme. Testen gjennomføres ved å måle tiden det tar å påføre skade tilsvarende 2. grads forbrenning, når testmaterialet er eksponert for varmestråling tilsvarende 20 kW/m 2 . Et testresultat på minimum 7 sekunder gir beskyttelsesgrad C1. Høyeste beskyttelsesgrad er C4. D Beskyttelse mot sprut av smeltet aluminium. Testen gjennomføres ved at plagget spennes opp i en 60 graders skråstilt vinkel der det helles på fly- tende aluminium med en temperatur på 780 grader fra en høyde på 225mm. På undersiden legges det en standardisert PVC film som hud simulator, denne skal være uskadd etter at testen er gjennomført. En test med 100gram aluminium gir beskyttelsesgrad D1. Høyeste beskyttelsesgrad er D3. E Beskyttelse mot sprut av smeltet jern. Testen gjennomføres ved at plagget spennes opp i en 75 graders skråstilt vinkel der det helles på flytende jern eller metall med en temperatur på 1400 grader fra en høyde på 225mm. På undersiden legges det en standardisert PVC film som hud simulator, denne skal være uskadd etter at testen er gjennomført. En test med 60 gram metall gir beskyttelsesgrad E1. Høyeste beskyttelsesgrad er E3. F Beskyttelse mot kontaktvarme. Testen gjennomføres ved å plassere en sylinder varmet opp til 250 grader på den ene siden av metervaren og måler tiden det tar å øke temperaturen på den andre siden med 10 grader. Et testresultat på 5 sekunder gir beskyttelsesgrad F1. Høyeste beskyttelsesgrade er F3. Ved sprut av kjemikalier eller brennbare væsker på plagget når det er i bruk, må plagget tas forsiktig av og vaskes før nytt bruk. Standarden er kun gyldig når hele kroppen er beskyttet (f.eks. flammehemmende bukse må brukes sammen med flam- mehemmende jakke). LOI - Limited Oxygen Index Beskriver den minste konsentrasjonen av oksygen i prosent som vil støtte forbren- ningen av et materiale. LOI verdi over 21% vil normalt ikke kunne brenne i rom- temperert luft. Verdier over 26% regnes som selvslukkende. Verdien blir målt ved å sende en blanding av oksygen og nitrogen over et brennende prøvemateriale og redusere oksygennivået til kritisk punkt er nådd. EN 1149 ANTISTATISKE EGENSKAPER Krav og testmetoder for å måle beskyttelse mot statisk elektrisitet og spenning. EN 1149-1 spesifiserer krav og testmetoder for elektrostatisk beskyttende klær som hindrer flammende ladninger. Denne standarden benyttes til måling av overflatemotstanden i materialer med fibre som sørger for jording. EN 1149-2 spesifiserer testmetoder for måling av den vertikalelektriske motstanden i det beskyttende materialet. EN 1149-3 spesifiserer metoder for å måle spredningen av elektrostatiske ladninger bort fra overflatene i materialet som er benyttet i bekledningen. Denne standarden brukes på overflateledende eller kjerneledende fibre. EN 1149-5 spesifiserer krav til material og design for elektrostatisk beskyttende plagg som blir benyttet som en del av et totalt jordet system med klær og sko for å unngå flammeutladning. Materialet skal tilfredsstille krav i.h.t. EN 1149-1 eller 1149-3. Advarsler: • Brukeren av plagget må være tilstrekkelig jordet. Motstanden mellom bruker og jord skal være mindre enn 10 � Ω, f. eks ved å bruke riktig fottøy. • Antistatisk bekledning skal ikke taes av eller åpnes i brennbar eller eksplosiv atmosfære, eller under behandling av brennbart eller eksplosivt materiale. • Antistatisk bekledning skal ikke benyttes i oksygenberikede sfærer, uten særlig tillatelse fra ansvarlig sikkerhetspersonell. • Plaggets egenskaper kan bli redusert ved bruk, slitasje, smuss og ved vask. • Antistatisk bekledning skal ved normal bruk, dekke øvrige materialer uten antistatiske egenskaper ISO 14116: 2015 BEGRENSET FLAMME- SPREDNING Standarden spesifiserer testmetoden for bekledning som kan være utsatt for sporadisk og begrenset flammespredning. Testmaterialet som benyttes skal oppnå en begrenset flammespredning som beskrevet i index 1, 2 eller 3 etter antenning i henhold til prosedyre A, overflateantenning på yt- tersiden av stoffet. Dersom et plagg kun oppnår index 1 kan det ikke brukes mot hud. Minimum index 2 plagg kan brukes direkte mot hud. Index 1 -Flammen skal ikke rekke øvre eller vertikale kant på testmateriale. -Testmaterialet skal ikke dryppe og/eller miste deler. -Ingen etterglødning skal gå fra det forkullede området til ikke brent område etter opphør av flammen. Index 2 -Som index 1, i tillegg skal testmaterialet ikke ha hull. Index 3 -Som index 2, i tillegg skal etterflammetid være max. 2 sek. etter opphør av flamme. Plagg testet iht ISO 14116: 2008 index-merkes t.d: 1/5H/40 (index 1, 5 ganger vask på 40 grader) NORMER / BRUKERVEILEDNING 131 ISO 11611 ISO 11611: 2015 SVEISENORM Plagget testes her bl.a. mot begrenset flammespredning, strålingsvarme, påvirkning av smeltet metallsprut, samt tilfeldig kortvarig elektrisk kontakt. Plagget må være lukket ved bruk, og kroppsdeler som ikke dekkes av det sertifiserte plagget må dekkes til på annen godkjent måte. A Begrenset flammespredning. Etter at flammekilden er fjernet skal etterflamme og etterglødningstid være mindre enn 2 sekunder. I tillegg aksepteres ikke brennende eller smeltet fragmentering. A1 er overflateantenningsmetoden, A2 er kantantenningsmetoden. Advarsler: • En økning av oksygeninnholdet i luften vil betydelig redusere plaggenes beskyt- telse mot flamme. Vis aktsomhet ved sveising i trange rom, der det f. eks. er mulig at oksygeninnholdet i luften vil øke. • Den flammehemmende effekten reduseres hvis plagget blir tilsølt av lettantennelige stoffer. • Den elektriske beskyttelsen i plagget kan bli redusert av fukt, smuss og svette. • Ved todelte plagg må begge plagg brukes for å oppnå den oppgitte klassen av beskyttelse. • For funksjonell bruk av sveiseutstyr, kan ikke alle spenningsførende deler av sveiseutstyret være beskyttet mot direkte berøring. Det kan være behov for ytterligere verneutstyr, f. eks sveisehjelm, hansker osv. • Plagget er kun ment for beskyttelse mot tilfeldig kortvarig kontakt med aktiv sveiselysbue. Ytterligere beskyttelse er nødvendig der det er stor risiko for elek- triske støt. Plagget er utformet for å beskytte mot tilfeldig kortvarig kontakt med strømførende spenninger opp til ca 100 volt. Plagget kan sertifiseres i 2 klasser Klasse 1: Beskytter ved sveisejobber med lav risiko, og mindre sprut og strålingsvarme. Klasse 2: Beskytter ved sveisejobber med høyere risiko,ogmer sprut og strålingsvarme. IEC 61482-2 LYSBUE Standarden angir kravene til egenskaper, ytelser og design av bekledning som skal gi beskyttelse mot termiske farer ved en elektrisk lysbue. Det kreves at plagget er testet i henhold til EN 61482-1-1, EN 61482-1-2 eller begge. EN 61482-1-1 Open arc Testen blir utført ved at testmaterialet monteres på et stativ der kalorimetere plas- seres på baksiden av testmaterialet for å måle økningen i temperaturen, og varme- gjennomgangen. I tillegg er kalorimetere plassert ved hver holder av testmaterialet, for å måle den totale energien i lysbuen. Materialet blir utsatt for minimum 7 lys- buer, der lengden varierer mens prøvestrømmen er 8kA. Resultatet av testen er en ATPV-verdi eller en E BT50 -verdi. ATPV - er energimengden som gir 50% sannsynlighet for å påføre huden 2. grads forbrenning. Måles i kal/cm². E BT50 - er energimengden som gjør at det er 50% sannsynlighet for at det blir hull i metervaren(stoffet). Hull defineres som en åpning på 1,6cm². Måles i kal/cm². HAF - angir hvor stor mengde av varmen fra en lysbue som vil bli stoppet av plagget og materialet. Måles i prosent. EN 61482-1-2 Box test Testen gjennomføres ved at plagget monteres på et stativ foran et kortslutningssted og kortslutning vil bli arrangert. Prøvespenningen er min. 400V og prøvetiden er 0,5 sekund. Prøvestrøm, klasse 1 : 4kA Prøvestrøm, klasse 2 : 7kA IEC 61482-2 Krav til resultat etter testen: • etterbrennetid skal være max. 5 sekunder • metervaren (stoffet) skal være inntakt etter testen og ingen smelting skal forekomme • ingen hull i stoffet som er større enn 5 mm i alle retninger • Ved arbeid nær eller på spenningsførende anlegg kreves det flammehemende bekledning for å øke sikkerheten. • For at standarden skal være gyldig kreves det at plagget er lukket, at annet utstyr som brukes er beskyttende og at klær som brukes under de sertifiserte plagg ikke smelter når de blir utsatt for lysbue. Dvs at de ikke er laget av følgende fibrer: polyamid, polyester eller akryl. • HRC - fare og risikovurdering: Eier av det elektriske anlegget er ansvarlig for å vurdere risikoen. Denne kan deles inn i fire kategorier: HRC 1 = 4-8 kal/cm² HRC 3 = 25 - 40 kal/cm² HRC 2 = 8 - 25 kal/cm² HRC 4 > 40 kal/cm²

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzNTY=